Dopis pro národní park Šumava – komentář k chystané nové zonaci – rybářský revír Otava 8A

Uveřejňujeme komentář pro Národní park Šumava k chystané nové zonaci na území NPŠ. Rybářský revír Otava 8A bude zřejmě zařazen do zóny „přírodní“, to znamená zákaz rybolovu minimálně na dalších 15 let.

V Sušici, 15.3.2019

Dobrý den,

dovoluji si Vám napsat svůj názor ohledně zařazení horní části řeky Otavy – rybářského revíru Otava 8A do zóny “přírodní”.

Jak je uvedeno v definici zón, „zóna přírodní se vymezí na ucelených plochách, kde převažují přirozené ekosystémy, s cílem je zachovat a umožnit v nich nerušený průběh přírodních procesů“, v případě vodních šumavských toků v této zóně to znamená kromě jiného přestat s vysazováním pstruha potočního, s cílem zachování původní šumavské formy pstruha potočního, jehož populace bude vzkvétat pouze přirozeným výtěrem a bez ovlivnění lidskou činností.

Zařazení uvedené části Otavy do zóny “přírodní”, dle mého názoru, nemůže fungovat ze 2 důvodů:

1. Praktická nemožnost udržení diversity šumavské formy pstruha potočního

Přírodní populace šumavské formy pstruha potočního je ovlivněna migrujícími populacemi nepůvodních forem pstruha potočního z rybářských revírů Otava 8 a Otava 7. Je zde důvodný předpoklad ke snižování diversity a k genové erozi původní šumavské formy pstruha potočního.
Ze spodních úseků Otavy současně dochází k migraci dalších vysazovaných nepůvodních druhů ryb (hybridů pstruh amerického duhového a sivena amerického), které konkurují populacím pstruha potočního.

2. Negativní vliv MVE Čeňkova Pila na ekosystém horní Otavy

Vodní elektrárna na Čeňkově Pile negativně ovlivňuje ekosystém horní Otavy, což se projevuje hlavně při nízkých průtocích – nedostatkem vody v toku, periodickým kolísáním vodní hladiny – relativně až o 50% průtoku, oteplováním vody a snižováním obsahu kyslíku v tropických dnech.

V létě době sucha a v horkém počasí, kdy dochází ke kolísání průtoků v Otavě o 1-2 m3/s, (v r. 2015 průtoky 1,2-2,5 m3/s), dochází vlivem MVE k dalšímu vysychání koryta Otavy a k přehřátí vody (v r.2015 až 26 °C v Sušici na Fufernách a níže po toku).
V období veder za nízkých průtoků dochází k nadměrnému ohřívání vody, které způsobuje skokové vypouštění vody z nádrže na Srní do MVE Čeňkova Pila, kdy se vypouštěná voda ohřívá od horkého vyschlého kamenitého koryta Otavy. Koeficient LC50 (úmrtnost 50 % obsádky) se u pstruhů uvádí při 23-25 °C (přepočteno z obsahu kyslíku ve vodě).
V zimě při velkých mrazech a malém stavu vody, dochází vlivem nárazového vypouštění a zadržování vody k promrzání Otavy ve vrstvách ode dna nahoru v celém profilu toku řeky, tím jsou narušené podmínky pro přežití ryb v zimních měsících.

Zařazení uvedeného úseku Otavy do zóny “přírodní” lze tedy chápat jako vyjádření názoru NPŠ, že MVE Čeňkova Pila neovlivňuje ekosystém Otavy.

Nabízí se otázka, zda uvedená část řeky Otavy je nejvhodnějším místem k uchování vnitrodruhové diversity, pokud NPŠ chce uchránit šumavskou formu pstruha.

Přimlouvám se za zvážení, zda tento revír vložit do „přírodní“ zóny nebo do některé zóny s nižší ochranou, zachovat zde rybolov a upravit podmínky rybolovu takto:

Návrh změn podmínek rybolovu od r. 2020

  • Všeobecný zákaz rybolovu: od 1.9. do 15.4.
  • Revír “chyť a pusť “, s výjimkou pstruha duhového a sivena amerického.
  • Lov povolen pouze na umělou mušku, s klasickou muškařskou výbavou.
  • Háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem.
  • Stanovit minimální průtok pro rybolov.
  • Zákaz vstupu na levý břeh kde je klidová zóna.

Děkuji za odpověď,

S pozdravem

Ing. Jan Šiman
Nádražní 1375
342 02 Sušice
Tel. 775 107 441
www.muskareni-sumava.cz
www.goflyfish.cz

Odkazy:
https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/vydra.html

Aktualizace:

5.4.2019. Analýza: Ekologická katastrofa v Národním parku Šumava. Jsou škody na celospolečenských funkcích lesa NP Šumava ve výši cca 230 miliard Kč a skutečnosti nasvědčující, že dochází k obecnému ohrožení, ve veřejném zájmu? Více v článku na serveru Neviditelný Pes

4.4.2019. Od NPŠ nepřišla žádná odpověď na podněty k nové zonaci, která se týká Otavy 8A.  Pokud je mi z námo, tak nepřišla odpověď na  žádný podnět od českých či zahraničních rybářů. Lze to chápat jako projev nezájmu vedení NPŠ k názorům veřejnosti ?

18.3.2019. V dopise byl nepřesně uveden název elektrárny, jedná se o elektrárnu Vydra na Čeňkově Pile.